‘Nederland is van ons allemaal’

In het handboek ‘Nederland is van ons allemaal’ staat de VIP- methode centraal. Vip staat voor Vrijheid, Identiteit en Participatie. De VIP-methode biedt docenten en leerkrachten en andere professionals die met jongeren werken handvatten om op een respectvolle manier in gesprek te gaan over lastige, gevoelige of gepolariseerde sociale en maatschappelijke thema’s.

VIP zet aan tot dialoog, kritisch denken, inleven in elkaar, zelfreflectie, relativeren en leren van elkaar. Studenten leren elkaar te corrigeren en zelf te incasseren en hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen. Het handboek ‘Nederland is van ons allemaal’ draagt uit dat de Grondwet niet zomaar een stoffige tekst is, maar de levende basis waarop de democratische waarden van onze samenleving zijn gegrondvest. De Grondwet is bij uitstek verbindend. De Grondwet beschermt en geeft richting aan onze samenleving, is bij uitstek verbindend en een middel om in dialoog te gaan. Tegenover de Grondwet en de daaraan verbonden rechten staat één grondplicht: de plicht om op een open, vreedzame en democratische wijze vorm en inhoud geven aan ons land. Wij hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de democratische kernwaarden levend te houden, te praktiseren en door te geven aan nieuwe generaties.

In het handboek wordt invulling gegeven aan burgerschapsvorming aan de hand van:

  • Grondwet: gelijkheidsbeginsel (artikel 1), Vrijheid van Godsdienst en levensovertuiging (artikel 6), vrijheid van meningsuiting (artikel 7), onaantastbaarheid lichaam (artikel 11).
  • Kernwaarden: zelfbeschikking, rechtsstaat, democratie, vrijheid, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit en solidariteit.
  • De Universele Waarden van de Mens (UWM).
  • Universele Verklaring van de Mens (UVRM)

VIP staat voor: Vrijheid, Identiteit en Participatie. En vormt een aanzet tot dialoog, kritisch denken, inleven in de ander, zelfreflectie en relativeren. Studenten leren elkaar te corrigeren, zelf te incasseren en gevoelens en gedachten onder woorden te brengen.

VIP zorgt voor verbinding: Waar mensen wonen, leren en werken ontstaat verbinding op de meest natuurlijke wijze. Door thema’s als uitgangspunt te nemen, die voor buurt, werkplek of school relevant zijn breng je mensen dichter bij elkaar.

VIP is een methodiek: Om ‘common ground’ te ontdekken bij tegenstellingen en polarisatie. Met als uitgangspunt: mensen in een vertrouwde omgeving bij elkaar brengen en in gesprek laten gaan.

Bestel het Handboek

Het boek is via uitgeverij Ten Brink verkrijgbaar: https://tenbrinkuitgevers.nl/nederland-is-van-ons-allemaal

 

 

Scroll naar boven